Opis przebiegu natężenia susz po 1850 roku

Okres obejmujący lata 1851-1950, mimo, że objęty obserwacjami meteorologicznymi i hydrologicznymi jest bardzo niejednorodny pod względem liczby obserwacji i niewystarczający do jakościowej oceny suszy. Istniejące materiały często są niepełne, a opis susz możliwy jest tylko do wybranych zdarzeń.

W okresie od 1851-1900 wystąpiło kilka okresów posusznych, z czego najdłużej trwającym był od 1872-1876 i swym zasięgiem objął cały kraj. Również lata 90-te XIX w. należały do suchych. W XX w. suchymi charakteryzowały się lata 20-te. Susze obejmowały wtedy znaczną część kraju, a w 1921 r. objęły swym zasięgiem cały kraj. Początek następnego dziesięciolecia również zaliczamy do okresu suchego.

W okresie 1951-1990 wystąpiło kilka okresów posusznych obejmujących swym zasięgiem Polskę lub znaczną jego część. Badania prowadzone przez zespół Farrat wykazały, że w tym okresie susze atmosferyczne wystąpiły w latach: 1951, 1953, 1954, 1959, 1963, 1964, 1969, 1976, 1982, 1983, 1989, 1992, 1994, 2002, 2005-2006 i swym zasięgiem objęły przeważający obszar kraju. Potwierdziały to również analizy prowadzone przez zespół Dubickiego.

Źródła:

Dubicki A. (red.), 2002. Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy. Wyd. IMGW, S. Atlasy i Monografie, Warszawa.
Farat R. i in., 1995. Susza na obszarze Polski w latach 1951-1990, Materiały Badawcze, Seria Gospodarka Wodna i Ochrona Wód, IMGW, Warszawa.
Farat R., Kasprowicz T., Pijawka I., 2007. Określenie charakteru współczesnej zmienności klimatu Polski w oparciu o maksymalnie długie, sięgające połowy XIX wieku, jednorodne serie pomiarów instrumentalnych, Grant IMGW DS.-K2.7, mat. własne IMGW, Poznań.
Kaczorowska Z., 1962. Najsuchsze i najwilgotniejsze pory roku w Polsce w okresie 1900-1959, Przegląd Geofiz., z. 3.